Shabbat shalom from the Litvak Shevet!

Second edition of « Shabbat in the Woods ».
106932523_1378422655690418_593779489644133401_o
shabbat